معدن یاربلاغی:

محل و موقعیت جغرافیایی معدن: استان آذربایجانشرقی کیلومتر 135 اتوبان تبریز-زنجان (محل تلاقی اتوبان تبریز- زنجان با اتوبان میاندوآب سرچم) منطقه چاراویماق- روستای یاربلاغی

ذخیره قطعی معدن طبق پروانه: 15,000,000تن   پانزده میلیون تن

ذخیره دقیق مطالعه شده: 30,000,000 تن        سی میلیون تن

فاصله معدن تا کارخانه: یک کیلومتر تا کارخانه

معدن قره گونی وسطی:

محل و موقعیت جغرافیایی معدن: استان آذربایجانشرقی کیلومتر 135 اتوبان تبریز-زنجان (محل تلاقی اتوبان تبریز- زنجان با اتوبان میاندوآب سرچم) منطقه چاراویماق- روستای قره گونی وسطی

ذخیره قطعی معدن طبق پروانه: 10,000,000 تن    ده میلیون تن

ذخیره دقیق مطالعه شده: 20,000,000 تن        بیست میلیون تن

فاصله معدن تا کارخانه: هفت کیلومتر تا کارخانه