طرحهای اجرا شده

واحد تولیدی گچ زیرکار با ظرفیت 450 تن در روز    (سال شروع تولید 1387 )